หน้าหลัก Mad Science     
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล FLASH BADGE จำนวน 30 รางวัล
จากการตอบคำถาม MAD QUIZ ใน MAD MAGAZINE ฉบับที่ 1
01.ด.ญ. ปารวีย์ ดอกไม้ป.2/6โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
02.ด.ช. นนทชพร สวนเสริมผลป.2/6โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
03.ด.ญ. สุขิตา เทพวงค์ป.3/7โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
04.ด.ญ. ปาณิสรา คชเดชป.3/8โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
05.ด.ญ. กันต์กมล ประเวศทองโสภณป.4/6โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
06.ด.ช. พิชิตชาต ศรีไชยนารถป.6/2โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
07.ด.ญ. วริศรา ระตะเจริญป.6/2โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
08.ด.ญ. ณัทรัสม์ น้อยเอมป.6/9โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
09.ด.ญ. วสุภัทร พลายบัวป.6/9โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
10.ด.ช. สุพัฒนพงษ์ เกษอารีป.4/6โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
11.ด.ญ. เมธาวี อุดมดิเรกลาภ ป.5/3โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
12.ด.ญ. สิริวภา ติวะตระกูลวิชยาป.6/2โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
13.ด.ญ. ปาลิตา เปรมกิจป.1/2โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
14.ด.ญ. กมลวรรณ คงเจริญสมบัติป.3/2โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
15.ด.ญ. ชนัญธิดา รักพงษ์ป.4/3โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
16.ด.ญ. หทัยภัทร ลาภพรศิริกุลป.4/5โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
17.ด.ญ. ณัฐหทัย เหล่าวิทยานุรักษ์ป.4/5โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
18.ด.ญ. นฤภร จังเสถียรป.4/6โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
19.ด.ช. ภูมิพัฒน์ เรืองอํานาจป.6/7โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
20.ด.ญ. ญาดา จารุวิทยโกวิท ป.3/3โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
21.ด.ญ. พรรณกาญจน์ โกวิทเจริญกุลป.5/1โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
22.ด.ญ. ชุติมา กิติวงศ์ป.5/2โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
23.ด.ญ. โกมลมาศ ตรีชัยวรพงศ์ป.5/3โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
24.ด.ญ. กานต์มณี องค์อศิวชัยป.5/3โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
25.ด.ญ. ปิญชาน์ สงวนนภาพรป.6/1โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
26.ด.ญ. นัชชา ปิตะโหตะระป.2/1โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
27.ด.ญ. ชนิตา ลิขิตกาญอนากรกิจป.2/1โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
28.ด.ญ. ชนาภัทร พัฒนชัยโรจน์ป.6/5โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
29.ด.ญ. ปรินทิพย์ พุฒพนาทรัพย์ป.6/6โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
30.ด.ญ. ณรดา รัตนาไพบูลย์ป.3/1โรงเรียนศุภวรรณ


Copyright © 2010. MADSCIENCETHAI.COM All Rights Reserved.