หน้าหลัก Mad Science     
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล SQUEEZE ROCKET จำนวน 30 รางวัล
จากการตอบคำถาม MAD QUIZ ใน MAD MAGAZINE ฉบับที่ 2
01.ด.ญ. ชนิสรา หทัยธรรม ป.5/2โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
02.ด.ช. ปุณณาพัฒน์ มนูญพาณิชย์ ป.4/4โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
03.ด.ช. ชานน หวังพิพัฒน์กิจ ป.4/4โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
04.ด.ญ. พิชญธิดา จันทาโท ป.3/1โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
05.ด.ช. ศักดิ์โชติ เพชรสม ป.5/2โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
06.ด.ญ. ปวริศา เหล่ารัตนเรืองชัย ป.4/2โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
07.ด.ญ. ฐิตาพร อมตานนท์ ป.3/5โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
08.ด.ญ. อภิณห์พร สัณฐิติวัฒนกูล ป.3/6โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
09.ด.ญ. อันนา  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
10.ด.ญ. อภิษฏา เลาวานันท์พันธุ์ ป.4/5โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
11.ด.ญ. ประภารัตน์ โกธีอำนวย ป.2/5โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
12.ด.ญ. ปุณญาพร เหมือนสุทธิวงษ์ ป.6/3โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
13.ด.ญ. รตินันท์ ชิดดี ป.6/3 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
14.ด.ญ. วริศรา ระตะเจริญ ป.6/2 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
15.ด.ช. พิชิตชาต ศรีไชยนาถ ป.6/2 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
16.ด.ช. ณภัทร ดำรงไทย ป.3/8 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
17.ด.ช. หรัณยภูมิ ลิ้มอุทัยทิพย์ ป.3/6โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
18.ด.ญ. นิรชา อริยะมรรคกร ป.5/3โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
19.ด.ช. กฤตภาส เดชวงษ์ถากร โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
20.ด.ญ. ธนวรรณ วัฒนานนท์ ป.4/6โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
21.ด.ช. สุภาพงษ์ อุดมรัตน์นุภาพ ป.6/6โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
22.ด.ช. วิทย์วศิน ครุธเวโช ป.3/3โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
23.ด.ญ. ชนัญญา ศรีพิชัย ป.6/7โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
24.ด.ช. ณัฐภัทร บุตรศักดิ์ศรี ป.5/5โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
25.ด.ช. ธนกฤต ศรีระทุ ป.5/3โรงเรียนแย้มสอาดลาดพร้าว
26.ด.ญ. กมลชนก สุระเสียง ป.3/2โรงเรียนเผดิมศึกษา
27.ด.ช. ภูมิพัฒน์ เรืองอำนาจ ป.6/7โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
28.ด.ญ. ณัฐริกา ตันติชูตระกูล์ ป.6/7โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
29.ด.ญ. ธนัญภรณ์ โภคนิภา ป.3/5โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
30.ด.ช. ชนนเทพ เพชรอุไร ป.6/7โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต


Copyright © 2010. MADSCIENCETHAI.COM All Rights Reserved.