หน้าหลัก Mad Science     
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
จากการตอบคำถาม MAD QUIZ ใน MAD MAGAZINE ฉบับที่ 301. ด.ญ. ณัฐเรศ ปลื้มจิตร ป.3/2โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
02.ด.ญ. ชนิดา ลิขิตกาญจนากรกิจ ป.3/3โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
03. ด.ญ. วทันยา ใจบุญ  โรงเรียนทับทอง 
04. ด.ญ. จิรัชญา ป.3/2โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
05. ด.ช. หรัณยภูมิ ลิ้มอุทัยทิพย์  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
06.ด.ช. ณัฐ ใช้ลิ้ม ป.4/1 โรงเรียนศรีวิกรม์
07.ด.ญ. รตา งามวงค์ ป.4/2 โรงเรียนโชคชัย
08.ด.ช. พัทธกาน เจริญวัฒนา ป.4/3โรงเรียนโชคชัย
09.ด.ช. ชนวรรษ บุญช่วย ป.4/1โรงเรียนโชคชัย
10. ด.ญ. ภูริดา พันธะปลิว ป.6โรงเรียนศุภวรรณ
11.ด.ช. จิณณะ เต็งจิรธนาภา ป.1/1 โรงเรียนแย้มสอาดลาดพร้าว
12. ด.ช. บวรศักดิ์ เอี่ยมตระกูล ป.6/3โรงเรียนแย้มสอาดลาดพร้าว
13.ด.ญ. พิชญาภา กิตติอร่าม ป.3/2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
14.ด.ญ. กัลยากร ป.3/5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
15.ด.ญ. รสิตา เลิศวไลกุล ป.3/2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
16.ด.ญ. ประหนึ่งฝัน ประเพณี   โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
17.ด.ญ. ฐิตาภา เนื่องนัยสา ป.2/5โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
18.ด.ญ. สุชวสา อภิศักดิ์ศิริกุล ป.6โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
19.ด.ช. ภควัต สุดตาสอน ป.4/8โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
20.ด.ช. เจตพิพัทธ์ แก่ประโคน ป.4/8โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
21.ด.ญ. ชาลิสา วังซ้าย ป.4/8โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
22. ด.ช. กิตติคม ชัยจำ ป.4/6โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
23. ด.ช. อัชฌา สองน้อย ป.4/8โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
24.ด.ญ. ศุภศิริ ฉวีวัฒนสกุลี ป.3/3โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
25.ด.ญ. มนัสนันท์ ดวงอภินันท์ ป.3/2โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
26.ด.ญ. เอริสา เกริกนวกุล ป.3/3โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
27.ด.ญ. ศิรดา ฤกษ์กลาง ป.3/3โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
28.ด.ช. มหาสมุทร แรกข้าว ป.3/3โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
29. ด.ญ. ณัฐวรา วัฒนศัพท์ ป.3/3โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
30. ด.ช. พงศพล อธีตนันท์  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
31. ด.ญ. ศศพักษณ์ ดาราชาติ ป.3/2โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
32. ด.ช. ประภาวิน ป.3/6โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
33. ด.ญ. ศวรรยา ผดุงลักษมี ป.3/5โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
34. ด.ญ. พรรณวรา ปิยะพันธุ์ ป.4/10โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
35. ด.ญ. นันทัชพร กุลแก้ว ป.3/5 โรงเรียนพิชญศึกษา


Copyright © 2010. MADSCIENCETHAI.COM All Rights Reserved.