ใบสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ Mad Science
   SUMMER 2020
 
 
ชื่อ – สกุลนักเรียน (ไทย)   
 Thai Name 
ชื่อ – สกุลนักเรียน (อังกฤษ)   
 English Name  
ชื่อเล่น วัน / เดือน /ปี เกิด 
Open the calendar popup.
  อายุ ปี
Nickname                                    Date of Birth (dd/mm/yyyy)           Age(years) 
โรงเรียน ชั้น จำนวนพี่น้อง
School's name                                                          Class        Number of Children 
 โรคประจำตัวเด็ก  ถ้ามีโปรดระบุ
Allergic to  
ชื่อ - สกุลผู้ปกครอง ความสัมพันธ์กับเด็ก
Guardian Name                                                               Related How? 
ที่อยู่ปัจจุบัน  รหัสไปรษณีย์
Address                                                                                  Postal Code  
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน
Home Phone                                                   Work Phone
โทรศัพท์มือถือ 
Mobile Phone
ชื่อ – สกุล ผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
In Case of Emergency , Contact Who? 
ความสัมพันธ์กับเด็ก  
Related How? 
ที่อยู่  โทรศัพท์ 
Address                                                              Phone Number 

ต้องการสมัคร ค่าย / หลักสูตรวิทยาศาสตร์
E-mail ติดต่อกลับ     
 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com