สมัครงานกับ Mad Science
 
        Mad Science รับสมัครบุคคลที่ต้องการร่วมงานเต็มเวลากับบริษัท
ในตำแหน่ง
“ ผู้ดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ” เพื่อรองรับการขยายงาน
ไปยังสถานศึกษา
ริษัทฯและองค์กรต่างๆ

      เราถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัทฯ
ดังนั้นนอกจากสวัสดิการ
, เงินช่วยเหลือและการให้การฝึกอบรม
แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เรายังเป็นบริษัทที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆตามความสามารถของตนเอง และสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและยก
มาตรฐานของงานภายใต้ความอบอุ่นและความเข้าใจถึงข้อแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล กิจกรรมของ
Mad Science เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กๆโดยตรง ดังนั้นการคัดเลือกพนักงานที่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าท่านคิดว่ามีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างล่างนี้
กรุณา "
กรอกใบสมัคร" เพื่อส่งให้ทาง Mad Science พิจารณาต่อไป

 
     
     
  คุณสมบัติ  
     
        - เพศชาย/หญิง  ปริญญาตรี/โททางด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, คุรุศาสตร์/
         ศึกษาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - มีความสามารถในการสื่อสารด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย  
        - รักงานการสอนเด็กแนวใหม่ที่ให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้  
        - มีความคิดริเริ่ม , ชอบคิดค้นหาสิ่งใหม่ๆ, สนใจกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์  
        - อดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและสามารถร่วมในการ แสดงความคิดเห็น  
        - ผู้มีประสบการณ์การสอนหรือทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
     
     
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com