แบบฟอร์มสมัครงาน MadScience  
 
ชื่อ - สกุล    เพศ
อีเมล์  
วัน / เดือน /ปี เกิด 
Open the calendar popup.
   ที่เกิด  อายุ ปี 
 สัญชาติ  เชื้อชาติ  ศาสนา  
ที่อยู่  
โทรศัพท์   บัตรประชาชนเลขที่  
ออกให้ ณ  วันที่ออก 
Open the calendar popup.
วันหมดอายุ
Open the calendar popup.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
สถานภาพสมรส   จำนวนบุตร
ชื่อบิดา   อาชีพ  อายุ ปี 
ชื่อมารดา  อาชีพ  อายุ ปี 
ชื่อคู่สมรส   อาชีพ   อายุ ปี

บุคคลที่ทางบริษัทสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (เรียงลำดับตามความสำคัญ)
1) ชื่อ  โทรศัพท์  เวลา  
2) ชื่อ   โทรศัพท์   เวลา
3) ชื่อ   โทรศัพท์   เวลา

บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของท่านได้
1) ชื่อ - สกุล  อาชีพ  
    สถานที่ทำงาน  ตำแหน่ง  
2) ชื่อ - สกุล   อาชีพ
    สถานที่ทำงาน   ตำแหน่ง

ประวัติการศึกษา
ระดับ สถานศึกษา สาขา วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษา      
อุดมศึกษา      
อื่น ๆ      

ต้องการเรียนต่อหรือไม่ (อธิบาย)
 

ประวัติการทำงาน
ชื่อ-ที่อยู่ของที่ทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน ตั้งแต่......(เวลา)
ถึง.....(เวลา)
สาเหตุที่ออก
มีงานชนิดใดที่คิดว่าทำได้ดี
 
เท่าที่เคยทำงานมา ชอบงานตำแหน่งใดมากที่สุด และเพราะเหตุใด
 
มีรถยนต์หรือยานพาหนะใดหรือไม่
 
ที่พักอาศัย    
สุขภาพโดยทั่วไป  
 เคยเจ็บป่วยในระยะ 2 ปีนี้บ้างไหม
 
มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์/ การสอน/ เด็กๆ
 
เหตุผลที่อยากทำงานนี้
 

  

 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com