เกี่ยวกับเรา About Us  
     
 
 
 
   
  บริษัท ไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน  พ..2542
โดยได้รับสิทธิ์ จาก The Mad Science Group ประเทศแคนาดา  ภายใต้เครื่องหมาย
“ Mad Science® ” ด้วยความมุ่งหวังในการจุดประกายจินตนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่
เด็กๆของเรา ตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงประถมศึกษา โดยจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ให้ทั้งสาระ
และความสนุกสนาน
 
     
  ในปัจจุบัน Mad Science เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  จำนวนเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Mad Science ในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นทุกๆปี จนถึงขณะนี้มีนักเรียนในระดับประถมศึกษากว่า
12,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆซึ่งให้ความไว้วางใจบรรจุ Mad Science เข้าใน
ชั่วโมงเรียนปกติของแต่ละสัปดาห์ ทำให้เด็กๆเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรัก
ในวิชาวิทยาศาสตร์
 
     
  กิจกรรมต่างๆของ Mad Science ได้รับการวิจัยและพัฒนาจาก The Mad Science Group ประเทศแคนาดา และได้ถูกประยุกต์ ปรับปรุงและเพิ่มเติมโดยทีมงานของ Mad Science
ในประเทศไทยเพื่อให้กิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนไทย
ในแต่ละหัวข้อหรือกิจกรรม  ผู้สอนของ
Mad Science จะชวนให้เด็กคุย ชวนให้เด็กคิด
ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เรียกว่า
Inquiry Based Learning เพื่อจุดประกายจินตนาการ
ของเด็กๆให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยผู้สอนจะคอยช่วยแก้ไขความเข้าใจ
ของเด็กๆที่คลาดเคลื่อนไป และให้กำลังใจในความกล้าแสดงความเห็น ความรู้ที่เด็กๆได้รับ
ส่วนหนึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆ นอกจากนี้ Mad Science เน้นให้เด็กๆ
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำให้เด็กได้ทดลองสนุกด้วยตนเองหรือได้ทำสิ่งประดิษฐ์
กลับบ้านจากการลงมือปฏิบัติ
 
     
 
 
 
     
  การให้บริการของ Mad Science มีขอบข่ายที่กว้างขวางตั้งแต่กิจกรรมที่ให้สาระความรู้และ
สนุกสนานสำหรับโรงเรียน เช่น กิจกรรมในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) กิจกรรม
นอกเวลาเรียนปกติ (After School Programs)
  กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) ไปจนถึงกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น   กิจกรรมสำหรับ
งานวันเกิด (Birthday Party)
  
กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)   การโชว์
วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show )
   กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)    ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
 
     
  เมื่อเร็วๆนี้ The Mad Science Group ได้รับความไว้วางใจจากองค์การอวกาศและการบิน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ องค์การนาซ่า (NASA) เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวกับจักรวาลและอวกาศเพื่อใช้เป็นโปรแกรมของ Mad Science สำหรับเด็กประถมศึกษา
ทั่วโลกรวมถึง Mad Science ในประเทศไทย นอกจากนี้ NASA ยังให้ Mad Science
จัดเวที่แสดงถาวรที่ Kennedy Space Center ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
 
     
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com