กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด
After School Programs
 

   สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
Mad Science นอกเวลาเรียนปกติในวันธรรมดา
หรือวันหยุด ประจำสัปดาห์ ให้แก่เด็กนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ

   ระยะเวลาของกิจกรรม ทางโรงเรียน
สามารถเลือกจัดกิจกรรมตามระยะเวลาต่างๆ
ตามความเหมาะสม
 
     - กิจกรรม 4 สัปดาห์ๆละหนึ่งครั้งๆละหนึ่งชั่วโมง  
     - กิจกรรม 10 สัปดาห์ๆละหนึ่งครั้งๆละหนึ่งชั่วโมง  
     - กิจกรรมทุกๆสัปดาห์ๆละหนึ่งครั้งๆละสองชั่วโมง  
     
 
      กิจกรรมวิทยาศาสตร์ Mad Science นอกเวลาเรียนปกติ
ิเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานและ สาระการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
ให้เด็กๆมีทัศนะคติที่ดีและเกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตร์
เด็กๆจะได้เรียนรู้สูงสุดภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ให้ทั้ง
ความสุขและความสนุกสนานนอกจากนั้น เด็กๆจะได้รับสิ่งของ
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในชั่วโมงนั้นๆกลับบ้านทุกสัปดาห์
(สำหรับกิจกรรม 4 และ 10 สัปดาห์)
 
     
 
      รายชื่อโรงเรียนที่บรรจุ MAD SCIENCE หลังเวลาเรียนปกติในปัจจุบัน
 
 
 
        - โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมศึกษา  
        - โรงรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา  
        - โรงเรียนบ้านพลอย  
        - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต  
        - โรงเรียนอำนวยศิลป์  
        - YAMSA-ARD CENTER (คลองสี่ ปทุมธานี)  
        - โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์  
 
      ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หรือคุณครูที่สนใจกิจกรรมต่างๆ
ของ Mad Science สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดย
กรอกแบบสอบถาม
, e-mail หรือโทรศัพท์เพื่อขอรายละเอียด
เพิ่มเติมที่
Mad Science  02-651-4575, 02-651-4599
 
 
 
สิทธิพิเศษ
  
Mad Science ขอมอบสิทธิพิเศษให้แก่โรงเรียนที่
จัดกิจกรรม
Mad Science นอกเวลาเรียนปกติ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-651-4575, 02-651-4599
 
     
     
     
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com