กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ
In School Workshops
         
     
       ในการจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ อุปสรรคที่ผู้บริหารโรงเรียนมักประสบอยู่เสมอๆซึ่งทำให้
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายเช่น
 
     
 
  • ขาดแคลนครูผู้สอนและครูที่สามารถคิดค้นกิจกรรมใหม่ๆให้เด็กนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ
    ทางวิทยาศาสตร์
  • เด็กนักเรียนมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก ทำให้ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้
  • ครูผู้สอนบางส่วนขาดทักษะในการจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆสนุก
  • กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆปฏิบัติมีไม่เพียงพอ
  • ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับสาระการเรียนรู้
  • อุปกรณ์การทดลองและสื่อการสอนบางชิ้นมีราคาแพง และอาจต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
 
     
       Mad Science ยินดีร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในการขจัดอุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้โรงเรียน
ของท่านสามารถพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ ที่ให้เด็กๆได้รับทั้ง
สาระและความสนุกสนาน รวมถึงการที่เด็กๆได้รับโอกาสในการฝึกฝนทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
 
     
 
     ในการบรรจุกิจกรรมวิทยาศาสตร์์ในเวลาเรียนปกติ Mad Science
มีจุดประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์สำหรับ
เด็กตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเน้นการสอนใน
ลักษณะของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน (Inquiry Based Learning)และให้เด็กๆได้คุ้นเคยกับการฝึกฝนทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ซึ่งช่วยให้เด็กได้คิดอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล
โดย Mad Science จัดกิจกรรมการทดลองที่สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงชั้นทั้ง 8 สาระ และกิจกรรม
เสริมทางด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆที่เห็นสมควร ทั้งนี้ Mad Science
เป็นผู้รับผิดชอบผู้สอนและอุปกรณ์การทดลอง วัสดุสิ้นเปลือง
รวมทั้งการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ตามแผนการสอนซึ่งได้ตกลง
กับทางโรงเรียนแล้ว 
 
     
 

ประโยชน์ที่ทางโรงเรียนได้รับ 
1.แบ่งเบาภาระของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในการคิดหากิจกรรมการ
   ทดลองและสื่อการสอน
2.เด็กนักเรียนได้ทดลองกิจกรรมต่างๆด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัย
   เช่นเดียวกับเด็กนักเรียนในต่างประเทศ
3.ศึกษาวิธีการสอนจากผู้สอนของ Mad Science ในชั้นเรียนเพื่อนำ
   ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของครูในชั้นเรียน
4.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และสื่อการสอนโดยเฉพาะ
   สื่อการสอนที่ทันสมัยและต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคาสูง
5.สร้างจุดเด่นให้แก่โรงเรียนในการประชาสัมพันธ์ถึงการให้ความ
   สำคัญแก่การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ให้เด็กได้ทดลองปฏิบัติ
   จริงและมิใช่การเรียนจากตำราเพียงอย่างเดียว

 
     
 

     ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนในวัยอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 16,000 คน ในโรงเรียนต่างๆได้ฝึกฝนทักษะวิทยาศาสตร์ทุกๆสัปดาห์ ในตารางสอนของเวลาเรียนปกติ

 
     
  รายชื่อโรงเรียนที่บรรจุ MAD SCIENCE เข้าในตารางสอนของเวลาเรียนปกติในปัจจุบัน  
     
 

1. โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
2. โรงเรียนเผดิมศึกษา
3. โรงเรียนศุภวรรณ
4. โรงเรียนทับทอง
5 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
6 .โรงเรียนแย้มสอาด ลาดพร้าว
7 .โรงเรียนแย้มสอาด รังสิต
8 .โรงเรียนโชคชัย
9 .โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แผนกประถมศึกษา
10.โรงเรียนพันธะวัฒนา
11.โรงเรียนพิชญศึกษา
12.โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
13.โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
14.โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
15.โรงเรียนเปรมฤทัย
16 .โรงเรียนสิริเทพ
17. โรงเรียนปัณณวิชญ์
18. โรงเรียนนิลประพันธ์
19.โรงเรียนกสิณธรอะคาเดมี่

 
     
 

     นอกจากนี้ Mad Science ยังสามารถจัด กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ
เป็นครั้งคราว
ตามหัวข้อและสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนต้องการอีกด้วย

 
     
       ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หรือคุณครูที่สนใจกิจกรรมต่างๆของ Mad Science
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดย กรอกแบบสอบถาม, e-mail  หรือโทรศัพท์
เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่  Mad Science
02-651-4575, 02-651-4599
 
     
 
 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com