ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก
Mad Science One Day Camp
     
 

      ค่ายวิทยาศาสตร์วันเดียวของ Mad Science มีจุดประสงค์
เพื่อให้เด็กๆมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และได้พัฒนาทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์พร้อมๆกับความสนุกสนาน

      ค่ายวันเดียวของ Mad Science เป็นการรวบรวมกิจกรรม
อันหลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง และฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถ
รองรับเด็กเข้าร่วมกิจกรรมได้ครั้งละ 100-130 คน  

 
        การจัดกิจกรรมจะแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยในภาคเช้าเด็กๆจะเข้าร่วมกิจกรรม
ในฐานวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อสะสมคะแนนประจำกลุ่มของตนเองให้มากที่สุด โดยกิจกรรม
ในแต่ละฐานจะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
 
 
     
        ในภาคบ่ายเด็กๆจะได้ฝึกฝนทักษะต่างๆทางวิทยาศาสตร์
ตลอดจนการใช้จินตนาการอย่างอิสระและการชมโชว์
วิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมการยิงจรวด 

      กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนสามารถ
จัดให้แก่เด็กๆทุกระดับของชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นทาง
เลือกใหม่ด้วยราคาที่ประหยัดและปลอดภัยกว่ากิจกรรม
ทัศนศึกษา นอกสถานที่ เพราะสามารถจัดที่โรงเรียนโดย
ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง รวมทั้งความ สะดวกในการดูแล
เด็กนักเรียนอีกด้วย 

 
     
     
 
      ทางโรงเรียนสามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมโดย กรอกแบบสอบถาม, e-mail
หรือโทรศัพท์เพื่อขอรายละเอียด เพิ่มเติมที่ Mad Science 02-651-4575, 02-651-4599
 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com