ห้องเรียนแห่งความลับ
Mad Science Secret Room
     
       1)  ยอดกุ๊กพลังสุริยะ  (PHOTOSYNTHESIS) เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสังเคราะห์
แสงของพืช โดยเด็ก ๆ จะได้ทำการทดลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการทางเคมีใน
ต้นพืช  ความสัมพันธ์ของสีกับการสังเคราะห์แสง ผลผลิตจากการสังเคราะห์แสง การหายใจ
ของพืช และบทบาทของพืชในสายใยอาหาร
 
     
       2)  สถานะน่าสนุก  (DRY ICE) อธิบายเรื่องสถานะของสสารเด็ก ๆจะได้เห็นการเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งกลายเป็นก๊าซโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว ( ซึ่งเรียกว่า การระเหิด )
และได้สนุกตื่นเต้นกับการสาธิตกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำแข็งแห้ง
 
     
 
       3) ความลับของความร้อน (HARNESSING HEAT) บทเรียนนี้มุ่ง
ที่จะชี้ให้เด็กๆทราบถึงคุณสมบัติของวัตถุเมื่อได้รับความร้อนและสูญเสีย
ความร้อน เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ถึงปรากฏการณ์ภูเขาไฟใต้น้ำซึ่งสัมพันธ์
กับการลอยตัวของบอลลูน  ได้ชมการยิงจรวดความร้อนที่น่าตื่นเต้น
และได้เห็นการนำความร้อนมาใช้เพื่อทำให้เกิดเป็นของหวานแสนอร่อย
 
     
       4)  สสารกับการค้นพบ (MATTER OF FACT) บทเรียนนี้จะเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กๆ
ได้รู้จักโลกของวิชาเคมี  เด็กๆจะได้เรียนรู้ความหมายของคำว่า สสาร อะตอมและโมเลกุล
นอกจากนี้  เด็กๆยังจะได้ทำการทดลองทางเคมีต่างๆด้วยตนเองอีกด้วย
 
     
       5)   ศิลปวิทยาศาสตร์ (SCIENCE OF ART) บทเรียนนี้จะทำให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความ
สัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อศิลปะ เด็ก ๆจะได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ  เช่น
เรื่องของสี  ความหนาแน่น ของผสมวัสดุ ฯลฯ แล้วนำหลักการเหล่านั้นมาทดลองสร้างงานทาง
ศิลปะ
 
     
       6)  ร่างกายเร้นลับ (BODY BASICS) แนะนำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับระบบต่าง ๆ
ของร่างกายมนุษย์ เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบหายใจ และระบบโครงสร้าง
เด็ก ๆ จะได้ศึกษาเรื่องการทำงานของสมอง  ได้ทดลองโดยใช้แบบจำลองอันหลากหลาย
และได้ฝึกความคิดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 
     
 
     7) ปริศนาแห่งไฟฟ้า (ELECTRICITY) เรียนรู้เบื้องต้นเรื่องไฟฟ้าซึ่งเด็ก ๆจะได้ทราบ
ถึงความแตกต่างระหว่างไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส  นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังจะได้ทดลอง
ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ๆ ได้ใช้ พลาสม่าบอลเพื่อทดสอบคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัตถุ
และสนุกสนานกับการทดลองต่างๆทางไฟฟ้า
 
     
 
     8) แม่เหล็กแสนกล (MAGNETIC MAGIC) สนุกกับคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ของแม่เหล็กโดยใช้การทดลองเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความเข้าใจ เด็ก ๆจะได้เรียนรู้เรื่องแม่เหล็กชั่วคราวและ
แม่เหล็กถาวร ได้ทดลองเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า และได้นำคุณสมบัติ
ของแม่เหล็กมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างของเล่นแสนสนุก
 
 
     
       9) แกะรอยไดโนเสาร์ (DINOSAURS) บทเรียนนี้จะเน้นในเรื่องของการใช้ความคิด
โดยผู้สอนจะพาเด็ก ๆ ย้อนเวลากลับไปยังโลกยุคดึกดำบรรพ์ แล้วตั้งคำถามเพื่อให้เด็ก ๆ
คิดเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการทำงานของนักธรณี
วิทยาโบราณได้ทดลองขุดซากไดโนเสาร์และศึกษาวิธีการหล่อซาก  ฟอซซิล  นอกจากนี้ 
เด็ก ๆ ยังจะได้รับการจุดประกายความคิดให้ตระหนักว่า เพราะเหตุใดมนุษย์จึงจำเป็นต้อง
ค้นหาสาเหตุที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปจากโลก
 
     
        10) สำรวจโลกใต้ทะเลลึก (LIFE IN THE SEA)  เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของ
มหาสมุทรอันกว้าง ใหญ่  และได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาคุณสมบัติอันวิเศษสุดของน้ำทะเล
ทั้งยังจะได้เรียนรู้ความลับของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลอันลึกลับอีกด้วย
 
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
 
 
     
 


 
     
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com