ห้องเรียนสนุกคิดส์
Kids' Fun Room
     
 
    1. อากาศมหัศจรรย์1 (Where is the Air? 1) เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ต่างๆ ที่สำคัญของอากาศ ผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน รวมทั้งกิจกรรมสาธิตที่น่าตื่นเต้น
เพื่อนำความรู้เรื่องอากาศมาประยุกต์ใช้ในการทำของเล่นด้วยตนเอง
 
     
      2. แรงหฤหรรษ์ (Fun-damental Forces) สนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อทำ
ความเข้าใจเรื่อง "แรงหนีศูนย์กลาง" ที่ช่วยให้รถยนต์สามารถไต่ถังได้ รวมทั้งยังได้ทำ
ของเล่นสนุก ๆ โดยอาศัยหลักการที่ได้เรียนรู้ไป
 
     
      3. นักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว (Invention – Ation) เข้าสู่โลกของนักประดิษฐ์ และเรียนรู้ คุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นนักประดิษฐ์ ได้ฝึกฝนกระบวนการคิดที่เป็นระบบเพื่อนำมาประยุกต์ ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง รวมถึงฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และการรับฟังความคิด เห็นของผู้อื่น  
     
      4. เปิดโลกแมลง (Bugs!) เพลิดเพลินกับการฝึกฝน ทักษะใน การสร้างแบบจำลองเพื่อเรียนรู้โครงสร้างของแมลง รวมทั้งได้เห็นความสำคัญของแมลงที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของ มนุษย์และได้ทราบถึงหลักพฤติกรรมของแมลงในลักษณะต่าง ๆ  
   
      5. เลเซอร์หรรษา (Laser Light) ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมที่หลากหลายที่ทำให้เด็ก ๆ รู้จักกับโลกของเลเซอร์ และแสง สี ทดลองปรับแต่งแสงเลเซอร์ด้วยตนเองจากเครื่องกำเนิดแสง
ของ Mad Science สนุกกับแสงเลเซอร์เต้นระบำ และได้ทดลองเพื่อทำความเข้าใจ เรื่องการ สะท้อน การกระจายและการดูด กลืนแสง รวมทั้งการนำเลเซอร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
 
     
      6.มหาสมุทรสีดำและมหาสมุทรสีคราม (Black & Blue Oceans) เด็กๆจะได้ผจญภัย ไปกับแบบจำลองของห้วงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ เรียนรู้สิ่งมีชีวิตหลากหลาย ประเภทใน ท้องทะเล รวมทั้งได้รับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ้ทดลองทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสิ่งมีชีวิต ที่ได้รับอันตรายจากสิ่งแวดล้อม  
     
 
   7.ไฟฟ้ามหาสนุก ( Watts-Up!) เรียนรู้ความหมายของ "ไฟฟ้าสถิต" ตื่นเต้นกับกิจกรรม ทดลองผ่านเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสถิต (VAN DE GRAFF MACHINE) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สร้างไฟฟ้าสถิตที่มีความ ปลอดภัยสูง รวมทั้งยังได้เรียนรู้ถึง ปรากฏการณ์การการ เกิดฟ้าผ่าที่เกิดจากการสะสมประจุไฟฟ้า ตามธรรมชาติ
 
   
 
    8. อันตรายภัยบุหรี่ (Be Tobacco Free) เด็กๆจะได้เห็นถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ รวมทั้งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและการทำงาน ของปอดผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ทาง MAD SCIENCE ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีีในการ ไม่สูบบุหรี่ รวมทั้งได้ ฝึกฝนทักษะในการสังเกต การตั้งสมมติฐาน และการสร้างแบบจำลอง  
 
     
      9.สุดยอดโครงสร้าง (Super Structure) เด็กๆจะได้ลงมือทำกิจกรรมเพื่อค้นหา รูปแบบโครงสร้างที่มีความแข็งแรงมากที่สุด สนุกกับการทำสิ่งก่อสร้างด้วยวัสดุที่คาดไม่ถึง เล่นเกมเกี่ยวกับโครงสร้างและการรับน้ำหนัก ทั้งยังได้เห็นภูมิปัญญาของคนในสมัยโบราณ ในการใช้ความคิดสร้างสิ่งก่อสร้างสุดวิเศษที่ยังคงความแข็งแรงมาจนถึงปัจจุบัน  
     
      10.อากาศมหัศจรรย์2 (Where is the Air? 2) เด็ก ๆ จะได้รู้จักกับความกดดันอากาศ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญ ที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เด็ก ๆ จะได้ ตื่นตาตื่นใจกับการทดลองที่หลากหลาย และสนุกกับการนำความรู้ เรื่องความกดดันอากาศ มาประยุกต์ใช้ในการทำการทดลองด้วยตนเอง  
   
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
** ค่ายที่เปิดรับสมัครช่วง Summer 2020
 
 
     
 

Download รายละเอียดค่าย

ตารางกิจกรรมค่าย | ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com